EN | RU | ES
ספקים / קבלנים

אודות המערכת

תהליך הרכש:

תהליך הרכש באתר ספקים מאפשר:
- לראות ולהדפיס כל הזמנה חדשה מיידית ממועד הוצאת ההזמנה לספק.
- ניתן לצפות בכל ההזמנות שלא סופקו / או טרם התקבלה הסחורה בדניה.
- ניתן לבדוק משלוחים של הספק שנקלטו ואושרו בדניה.
- ניתן לאתר החזרת סחורה של דניה.

ספק פעילות במערכת יכול:
- לדווח לדניה על המשלוחים ולעקוב אחר תהליך המשלוח לקבלתו ואישורו.
- לדווח מועד אספקה.
- לשלוח חשבונית מס אלקטרונית ולעקוב אחר סטאטוס החשבונית.

קיימת אפשרות לספקים המעוניינים בכך, עבודה אוטומטית לחלוטין:
- הספק יכול לקבל קבצי הזמנות רכש.
- הספק יכול לשלוח קבצי משלוחים שסופקו לדניה.
- הספק יכול לקבל קובץ משוב אלו משלוחים אושרו וניתן לשלוח בגינם חשבונית.
- הספק יכול להעביר קבצי חשבוניות ללא צורך לשלוח חשבונית מקור.
- תשלומים מבוצעים באמצעות הוראות תשלום בנקאיות.
מסחר ותעשיה
מבני מגורים
תכנון וביצוע
תשתיות
פעילות בינלאומית