EN | RU | ES

שירות לקוחות

דניה סיבוס מברכת את דייריה ושמחה להעמיד לרשותם מערכת מידע ועידכונים לרוכשי הדירות באמצעות האינטרנט. מערכת זו מיועדת לרוכש הדירה על מנת לאפשר לו לקבל בכל מועד שיחפוץ, מידע עדכני על שינויים ובחירות הנוגעים לדירתו. חברת דניה סיבוס פועלת בהתאם להנחיות היזם כגורם מבצע העבודה לשביעות רצון הרוכשים.
בפניות בנושאים כספיים, חוזה הרכישה, מפרט המכר וכדומה יש לפנות למשרדי המכירות.

באמצעות אתר זה תוכלו לקבל מידע על הנושאים הבאים

לכניסת רוכשים רשומים לחץ כאן

הגישה למערכת מתאפשרת עם הזנת קודי גישה אותם תוכל לקבל במחלקת תיאום אדריכלי. לקבלת קודי הגישה יש לפנות לנציג תיאום אדריכלי המטפל בפרוייקט בו מצויה דירתך בטלפון: 03-5383838
מסחר ותעשיה
מבני מגורים
תכנון וביצוע
תשתיות
פעילות בינלאומית